Bestyrelsesmøde 8 februar 2018

Gadeforeningen FruGurli
Referat af bestyrelsesmøde:
Torsdag den 8. februar 2018 kl. 19.30, hos Ib
Deltagere: Ann May, Ditte, Ib, Kjeld, Per, Shila.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 23. november 2017
Referatet blev godkendt

2. Gennemførte arrangementer 2.1. Julekomsammen 17.12 -17
Der var ca. 45 deltagere. Arrangementet var en succes. Det var en god ide med en
pakkeleg. Ditte booker spejderhytten igen til den 16. december 2018.
2.2. Nytårsløb 31.12 -17
Der var ca. 35 deltagere. Arrangementet var igen i år en succes. Det virkede som om at alle
hyggede sig og fik ønsket hinanden godt nytår. Næste år foreslår vi at der kommer lidt
opvarmning. Shila vil gerne være tovholder næste år, og aftaler med Solveig om hun også
vil være med.

3. Status fra kasserer (Per): Årsregnskab
Pr. 2/1-18 havde foreningen kr. 19.948,10 på bankindestående og kr. 650,50 i kontanter.
bestyrelsen foreslår samme kontingentsats næste år.

4. Hjemmeside (Shila):
Status. Er hjemmesiden opdateret? Nye tiltag? Referat fra generalforsamling 2017 mangler
Der er udarbejdet en oversigt over referater. Ann May og Shila gennemgår listen og sørger for
at indsætte de manglende referater.

5. Status og opsamling
5.1. Medlemskab Dalum præstegård. De rettede vedtægter skal på hjemmesiden (Ann May).
Ann May følger op snarest.
5.2. Logokonkurrence (Ann May)
Der blev til julearrangementet uddelt en præmie til det forslag der var blevet afleveret.
Ann May arbejder videre med logoet og går i dialog med Charlotte omkring det.
5.3. Forskønnelsesudvalg (Ib)
Kommunen er kommet med en tilbagemelding på mulighederne for at plante træer på
FBA. Kommunen stiller 3 krav for at træerne må plantes.
1: Træerne skal plantes hvor de ikke er i vejen for andet.
2: Træerne skal plantes i samme gode standard som kommunen gør.
2: Vejforeningen skal stå for at passe træerne for evigt. Dette skal tinglyses.
Arbejdsgruppen har drøftet kommunens svar og er kommet frem til at punkt 3 ikke er
mulig at efterleve. Vi tror ikke at sagen er besluttet politisk, men er truffet af
embedsmænd. Ib laver en skrivelse vedr. kommunens afgørelse og krav. Denne sendes til
By- og kulturudvalgets formand og rådmand på Gadeforeningens vegne, for at orientere
dem om sagen. Skrivelsen lægges også på vores hjemmeside.
5.4. Skilt ved Kærlighedsstien (Ib)
Der er ikke sket yderligere. Ib kontakter kommunen igen.
5.5. Ansøgning om skilt vedr. Nabohjælp (Ib)
Skiltene er bestilt. Skiltet ved indkørsel til kirkegården kan opsættes umiddelbart med
det samme. Skiltet der skal placeres ved FBA 3 er mere kompliceret, da der ikke er et
eksisterende skilt det kan påsættes. Hvordan det bliver opsat, tænkes der videre over.
5.6. Helhedsplan, Odense Å-sti og Dalum papirfabrik. Herunder reaktioner på dialogmødet
15. januar (Kjeld)
Den 15. januar var der dialogmøde. Først var der oplæg fra kommunen, herefter oplæg
fra entreprenørerne. Senere var der spørgsmål fra de fremmødte. Den generelle
stemning fra de fremmødte var et ønske om at udnytte området til mere natur end der
ses på helhedsplanen.
Vores forening laver et stort stykke arbejde i forhold til udvikling af området på Dalum
Papirfabrik, men vi opfordrer også beboerne til at lave private henvendelser til
kommunen. Det er vigtigt at så mange som muligt henvender sig, så kommunen får et
tydeligere billede af hvor mange mennesker der er berørt af sagen.
5.7. Samarbejde med andre gadeforeninger i området (Skovalleen, Jernbane Alle, Lindevej og
Fredens Allé) (Kjeld)
Repræsentanterne fra gadeforeningerne mødes ca. hver 3. uge. Sidste uge var de på
vandring i området sammen med en journalist fra Fyens Stiftidende. Andre fra
samarbejdet har haft møde med en fra Skovallen der er formand for en vælgerforening.
Der arbejdes videre på at få inddraget vælgerforeninger i sagen, for at få dem til at løfte
det videre op politisk. Der sendes en af de næste dage et brev til By- og kulturudvalget,
hvori der takkes for dialogmøde og hvor der ønskes et snarligt møde igen.
Der er nu blevet etableret et samarbejde med beboerne omkring Zachariasvænget.

6. Kommende arrangementer
6.1. Generalforsamling 15. marts kl. 19: Indkaldelse skal ud senest på onsdag den 14. februar,
men gerne før. Forslag til indhold drøftes. Hvem er på valg?
Generalforsamlingen afholdes hvor den plejer. Stedet hedder nu Lenes Cafe. Forslag til
dagsordenen blev udarbejdet. Kjeld færdiggør dagsordenen og husstandsomdeler den.
Bestyrelsen mødes inden generalforsamling, kl. 18:30.
6.2. Forårsprogram i øvrigt, f.eks. Besøg på klostret, havevandring, lokalarkivet, vinsmagning
mm. Andre ideer: bogklub, container 2-3 gange om året, nye aktiviteter ved gadefest,
vandrepokal for forskønnelse, solsikkekonkurrence.
Besøg på klosteret: Ann May har været i dialog med klosteret. Det er desværre ikke muligt
med en rundvisning på klosteret.
Havevandring: Per kontakter Else-Marie og Gorm, samt Mona og Claus.
Lokalarkivet: Kjeld kontakter dem.
Vandrepokal for forskønnelse: ”Kommunen vil ikke samarbejde med os om forskønnelse,
så nu tager vi skeen i egen hånd”. Hvert år til sommerfesten vil bestyrelsen uddele en
vandrepokal til den husstand der har gjort noget for forskønnelsen udadtil mod gaden.
Dette fortæller vi om på generalforsamlingen.
Nye aktiviteter ved gadefest: Bestyrelsen ønsker at der laves en aktivitet til gadefesten for
både børn og voksne. Dette opfordrer vi festudvalget til.

7. Evt.
Det er besluttet af FruGurli Facebookgruppen kun er for beboere på vores veje. Anmodninger
fra andre, skal ikke godkendes.
Næste bestyrelsesmøde aftales ved generalforsamlingen.
Boblere
Tilbud på kuglepenne med logo, kr. 6,50 ex moms ved bestilling af 60 stk. (udskudt fra 4.april 2017)
Til og frakørselsvej Fruens Bøge Alle/ Kirkevej – Vi besluttede på mødet den 8/12-16 at overlade
initiativet til menighedsrådet, men vi vil støtte op, hvis de henvender sig til kommunen.

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder- referat. Bogmærk permalinket.