Bestyrelsesmøde 12 juni 2013

Referat fra bestyrelsesmødet i Gadeforeningen Fruens Bøge Alle og Gurlis Alle.
Bestyrelsesmøde den 12.6.2013 i Gadeforeningen Fruens Bøge Allé og Gurlis Allé – ”Fru Gurli”
De valgte bestyrelsesmedlemmer konstituerede bestyrelsen med følgende poster:
Bestyrelsesformand: Ann May Valeur
Næstformand: Kjeld Sandby Hansen
Kasserer: Claus Hansen
Sekretær: Silja Bjåstad
Webmaster: Shila Nielsen
Sandie er valgt af generalforsamlingen til suppleant.
Mødet begyndte med en kort introduktion af hvert bestyrelsesmedlem, hvorefter bestyrelsen konstituerede sig som det fremgår ovenfor.
Referatet af den konstituerende generalforsamling blev godkendt og vedtægterne blev underskrevet af bestyrelsen.
Det blev aftalt, at referatet fra generalforsamlingen, vedtægterne, referatet af bestyrelsesmødet og oplysninger om bank og mulighed for indmeldelse i foreningen vil blive omdelt til alle husstande på de to veje.
Det blev aftalt, at Ann May er formand indtil videre i ét år, hvorefter hun går på valg.
Det blev aftalt, at Claus udarbejder en medlemsliste, opgør indtægter og udgifter og skriver et helt enkelt årligt regnskab.
Det blev aftalt, at foreningen indgår en bankaftale med en lokal bank. Dette sørger Claus og Ann May for.
For så vidt angår den daglige administration undersøger Claus, om www.nabo.dk kan tilbyde et fornuftigt format til administrationen. Der er tale om en mulighed for oprettelse af online-administration, som dog varetages af foreningen selv.
Ud over dette er Claus meget interesseret i lokalområdet og følger med i udviklingen for så vidt angår området omkring Dalum Papirfabrik. Han vil orientere bestyrelsen herom løbende. Dette er dog ikke en egentlig arbejdsopgave for Claus. Der ligger pt. et forslag fra ejerforeningen på Jernbanevej vedrørende en sti fra Skovalléen til Dalumskolen (henover det gamle jernbanespor). Claus følger udviklingen i dette forslags behandling i Kommunen.
Ann May og Sandie drøfter med de husstande, der ikke allerede har meldt sig som interesserede i foreningen, om de kunne have interesse for at være med.
Bestyrelsen var enige om, at ved indmeldelse i foreningen skal husstanden oplyse navn, efternavn, adresse og e-mail adresse. Det er enklest at sende oplysninger pr. e-mail, så det vil bestyrelsen benytte sig af.
Det blev aftalt, at Shila opretter en hjemmeside til foreningen (www.frugurli.dk).
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 12.9.2013 kl. 19.30.
Referat fra bestyrrelsesmøde den 12 september 2013
Bestyrelsesmøde den 12. september 2013
Godkendelse af referat og dagsorden
a.Referatet er godkendt
b.Dagsorden er godkendt
Meddelelser fra formanden
a.Vi har nu et cvr-nummer CVR-nr. 35 17 62 65
b.Konto i Nykredit er oprettet, det bliver også vores NEM-konto
c.Sandie og Ann May har været rundt på besøg på vejen for at spørge til interessen for gadeforeningen. Der var nogle stykker, som var interesseret, ud over dem, der allerede havde givet tilsagn om medlemskab.
d.Skrivelse om kontingent deles ud en af de nærmeste dage. Hvis der ikke betales, prøver vi én gang mere at spørge, om folk er interesserede. Kasserer og formand har fuldmagt til kontoen, og Charlotte har ’kigge’-adgang som revisor.
e.Ann May og Claus har skrevet en liste over dem, der har givet tilsagn og dem, der har meldt ’eventuelt’.
f.Mail oprettes: info@frugurli.dk. Denne e-mail sendes automatisk til Shila, som videresender til Ann May. Ann May sender videre til os, hvis der er noget, alle bør se.
g.Når vi sender mails ud, sender vi ’Bcc’, så vi ikke overtræder reglerne om persondata. Ikke alle ønsker, at deres private mail-adresser er tilgængelige for andre.
Bordet rundt
a.Kjeld: har deltaget i Velfærdseksperimentariet på Dalum bibliotek. Der er forskellige idéer: 1. Beboerhus/aktivitetshus/café, 2. Forskønnelse af Dalumvej, f.eks. café. Næste møde er den 30. September (mandag).
b.Shila arbejder med at lægge links vedrørende dette ind på vores hjemmeside.
c.Ann May sender word-fil af vedtægterne, som Shila lægger ind på hjemmesiden.
d.Shila: Der er nogen, på vejen, der mener, at de ikke har fået indbydelser til gadefesten. Vi er dog sikre på, at alle har modtaget indbydelser.
e.Claus: Går rundt en af dagene med kontingent-skrivelse for 2013. Har talt med Nabo.dk. De kunne ikke levere mere, end det, Shila laver nu, med vores hjemmeside. Det har derfor ingen interesse.
Fremtidige arbejdsopgaver
a.Parkering til løb. Nogle af vores beboere klager over det.
i.Skrive til kommunen, om det er muligt med parkeringsforbud på den ene side, når der er løb, så det er muligt at komme ud og ind af vejen. Der er flere, der har oplevet, at parkeringen gør, at man ikke kan komme ud med sin bil fra sin indkørsel.
ii.Silja tager denne opgave og kontakter kommunen.
b.Skæve fliser ved husnummer 14 (ca.). Ann May kontakter kommunen og spørger også til, hvorfor der er fliser nogle steder og andre steder ikke, på fortovene. Ann May spørger i samme omgang, om det koster noget at få lagt fortov på de manglende områder.
c.Kærlighedsstien – Ann May spørger hos kommunen. Mountain-bike cyklister kører meget hurtigt på stien til fare for fodgængere. Vi vil måske kunne få etableret en forhindring ved indgangen til Gurlis Allé eller et skilt med ’cykling forbudt’. Dette undersøges nærmere.
Eventuelt
a.Løbeforening: Vi starter en løbeklub op søndag den 22. september. Alle, der har interesse, er velkomne til at møde op hver søndag kl. 10 i bunden af Fruens Bøge Allé 3.
b.Gadefest:
Solvej fra Gurlis Allé nr. 5 har givet tilsagn om at arrangere gadefest til næste år.
c.Næste møde: 5. december hos Silja.

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder- referat. Bogmærk permalinket.