Generalforsamling 15 marts 2018

Referat af ordinær generalforsamling 2018
Fruens Bøge Allé og Gurlis Allé
Torsdag, den 15. marts 2018, kl. 19.00.
Til stede
Bestyrelsen: Kjeld, Ann May, Ib, Per, Shila og Ditte
Medlemmerne: FBA4, FBA7, FBA11, FBA16, FBA20, FBA21, FBA24, FBA27, FBA29, FBA31,
FBA32, FBA37, FBA41, GA1, GA2, GA3. GA4
Der var 27 fremmødte.
1. Velkomst v/bestyrelsesformand
Kjeld bød velkommen
2. Valg af dirigent
Ib blev valgt
3. Valg af referent
Ditte blev valgt
4. Formandens beretning, herunder Helhedsplan og kommende lokalplan for
Dalum Papir
Kjeld fremlagde formandens beretning: Vedlagt som bilag.
Udover beretningen kom Kjeld ind på samarbejdet med de omkringliggende
gadeforeninger:
Gadeforeningerne: FruGurli, Skovallen, Jernbane Alle og Lindevej har indgået et
samarbejde for at inspirere hinanden og udveksle erfaringer. Første store emne er
byggeplanerne på området ved Dalum Papirfabrik. Her
bliver der diskuteret strategier i forhold til udviklingen af området ved Dalum
Papirfabrik. De fælles gadeforeninger har søgt om aktindsigt helt tilbage til 2014.
Gruppen har været aktive i forhold til at få politikerne involveret. De har indbudt alle
vælgerforeningerne til et møde om gadeforeningernes tanker om området, samt
besigtigelse af området. Forvaltningen er blevet bedt om at komme med flere forslag
til området. På baggrund af dette er de forskellige gadeforeninger indkaldt til møde.
Der vil formentligt blive igangsat en underskriftindsamling, med ønske om
at gøre området ved Dalum papirfabrik mere grøn end i helhedsplanen.
Der blev givet stor ros til Kjeld for hans store arbejde.
Ib fremlagde beretning for forskønnelsesudvalget og status på naboskilte:
Forskønnelsesudvalgets udgangspunkt var at der skulle opsættes bøgetræer på
Fruens Bøge Alle. Kommunen tog i denne forbindelse en principiel beslutning, med 3
opstillede krav:
1: Træerne skulle plantes på samme måde som kommunen gør
2: Kommunen skulle give tilladelse til placeringen af træerne
3: Et retsgyldigt krav på at vi i al evighed ville passe træerne.
Det sidste krav ville kræve en tinglysning for hver matrikel. På baggrund af det sidste
krav er det besluttet at droppe forskønnelsen med træer på FBA.
Kommunen har givet tilladelse til at der må opsættes 2 skilte om nabohjælp. Et skilt
opsættes i starten af FBA ved Dalumvej, det andet skilt opsættes ved indgangen til
kirkegården.
Shila fortalte om foreningens hjemmeside www.frugurli.dk, hvor man finder datoer
for arrangementer, information på bestyrelsesmedlemmerne og referater fra elle
bestyrelsens møder, samt generalforsamlinger. Hun fortalte ligeledes om foreningens
facebookgruppe ”frugurli”, og opfordrede til at alle bruger den til både stort og småt.
5. Godkendelse af årsregnskab, gennemgang v/ Per Jensen
Kasseren gennemgik regnskabet, der var udsendt sammen med indkaldelsen.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
6. Bestyrelsens forslag til kommende års aktiviteter:
Fortsat involvering i planerne for Dalum Papir-området
By- og kulturudvalget har møde den 15. maj hvor der skal tages beslutning om
området. Bestyrelsen vil fortsat følge udvikling og søge indflydelse.
Sommerfest, havevandring, julekomsammen og nytårsløb
Sommerfesten afholdes lørdag d. 18. august. Festudvalget består af Susanne, Jes og
Ditte.
Julekomsammen afholdes søndag d. 16. december. Shila og Ditte står for planlægning.
Der planlægges to havevandringer i 2018. I foråret vil det formegentligt være hos
Gorm og Else-Marie. I efteråret vil det formegentligt være hos Claus og Mona.
Nytårsløbet bliver den 31. december kl. 11. Shila og Solveig står for planlægning.
Eventuelle arrangementer
Dalum lokalarkiv: Bestyrelsen foreslog en gadevandring med Dalum Lokalarkiv. De
fremmødte virkede positive overfor ideen.
Forskønnelsespokal: Bestyrelsen foreslog at indføre en forskønnelsespokal. Hvert år
vil der blive uddelt en vandrepokal for den husstand der har gjort noget særligt for
forskønnelse af vores veje. Bestyrelsen vil uddele vandrepokalen til sommerfesten. De
fremmødte gav accept til at der må indkøbes en vandrepokal.
Dalum Kloster: Bestyrelsen har undersøgt mulighederne for at få en rundvisning på
Dalum Kloster. Dette har klosteret desværre afvist. De fremmødte synes en
rundvisning på Dalum Kloster kunne være spændende. Else-Marie vil forsøge at tage
kontakt til klosteret igen.
7. Indkomne forslag fra foreningens medlemmer, jf. § 6 stk. 4
Der var ingen indkomne forslag.
8. Kontingent fastsættelse
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent (kr. 200,00). Dette blev godkendt.
9. Valg af ny bestyrelse, jf. § 4 stk. 3
På valg var: Ann May Skouw Valeur, Ditte Bacher Kristensen og Per Jensen. Alle 3 blev
genvalgt.
Shila valgte at træde ud af bestyrelsen. Kasper blev valgt som bestyrelsesmedlem for
et år. Kasper overtager rollen som webmaster.
10. Valg af suppleant, jf. § 4, stk. 1
På valg var: Ib Christensen. Ib blev genvalgt.
11. Valg af revisor
På valg var: Claus Hansen. Claus blev genvalgt.
12. Eventuelt
Der har været indbrud i et par huse på Gurlis Alle i efteråret. Det opfordres til at
tilmelde sig Nabohjælp. Det opfordres til at skrive på Gadeforeningens Facebookside
hvis man har haft indbrud.
Bestyrelsen har besluttet at Facebooksiden kun er for beboere på Fruens Bøge Alle og
Gurlis Alle.
Første forslag til Gadeforeningens nye logo blev fremvist. Der blev foreslået at
inddrage en å i logoet. Der var ros til Charlotte der har lavet forslaget til logo.
Kjeld gennemgik slides fra de forskellige gadeforeninger i Dalums møde med
kommunen fra i går, vedr. Dalum Papirfabrik

Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamling- referat. Bogmærk permalinket.