Generalforsamling 24 marts 2014

Referat af ordinær generalforsamling – Gadeforeningen Fruens Bøge allé og Fru Gurlis Allé – Generalforsamling d. 24.3.2014
1. Velkomst v/formanden
2. Valg af dirigent. Kjeld blev valgt som dirigent.
3. Valg af referent. Silja blev valgt som referent.
4. Formandens beretning: Vedhæftes som eget dokument. Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.
Kjeld spurgte, om nogen havde spørgsmål til formandens beretning. Følgende blev drøftet:
-Fortov: Ole fortalte, at de gamle udstykninger ikke har fortov, fordi der ikke var pligt til at man skulle betale for fortov, da de ældste villaer blev bygget. Dem fra efter 1960 har haft pligt til at betale for fortov.
-Fruens bøge station: Kan vi arbejde for at bevare stationen? Trafikstyrelsen har fremsat forslag om at nedlægge stationen. 11 ud af 19 fremmødte i vores gadeforening bruger stationen.
-Plante træer? Fruens Bøge Allé ligner ikke en allé, og det samme gælder for Fru Gurlis allé. Vi har ikke en endelig plan, men vi vil gerne have en dialog med kommunen.
-Inspiration fra Jernbane Allé. Der har man overtalt kommunen til at plante træer.
-Der var et stort flertal for at få sat træer op på vejen. Vi arbejder videre med det.
-Det blev oplyst, at det oprindeligt var meningen, at der skulle være bøgehække ligesom på Bøgedals Allé, men det blev sparet væk i 1960, fordi der ikke var råd til det efter udstykningen. Derfor har vi ret brede arealer ved fortovene.
-Nye parkeringsregler. Man må kun parkere på vejen og ikke på fortovet. Det kan også medføre udfordringer når der er arrangementer på engen. Dette er en ny vinkel til kommunen ved henvendelse om parkering. Dette arbejder vi videre med.
-Dalum Havn: En bådplads koster 800 kr. om året. Man kunne f.eks. have en fælleskano i havnen, og så kunne man tage en tur engang imellem. Ikke foreningens, men noget, som man i fællesskab kan gå sammen om. Der er en plads dernede. Man kan f.eks. oprette et forum på hjemmesiden, og så kan man se, hvor stor interesse der er for dette.
-Interesse? Foreløbigt Annette, Claus, John.
-Spørgsmål: Hvad med de 9, der ikke er medlemmer – kan det blive et problem, hvis der er noget på vejen, der skal laves? Svar: Vi kan ikke binde dem juridisk. Vi kan altid spørge dem i konkrete tilfælde om de vil være med.
5. Regnskabsgodkendelse, gennemgang v/ Claus Hansen (årsregnskab vedlagt)
1. Regnskabet blev meget humoristisk gennemgået og godkendt.
6. Bestyrelsens forslag til kommende års aktiviteter
1. Nabohjælp v/ Kjeld Sandby
2. Løbeklub v/ Silja Bjåstad
3. Hjemmeside v/Shila Nielsen
i.Ad a. Nabohjælp:
Kjeld fortalte om Nabohjælp og udleverede pjecer om dette til de interesserede. Der var 3 husstande, der havde haft indbrud indenfor de sidste to år.
ii.Ad b. Løbeklub
Det blev drøftet, om der var flere, der havde interesse for en løbeklub, f.eks. om eftermiddagen. Der var ikke stor tilslutning til løbeklub.
iii.Ad c. Hjemmeside
Shila præsenterede hjemmesiden.
Det blev foreslået, at der kunne være åbne fora f.eks. hvis vi gerne vil drøfte løbeklub, kanoklub eller tilsvarende.
Det blev foreslået, at der kunne være password til hjemmesiden, så vi kan holde den privat.
Eller at der sendes en e-mail/sms når der kommer en nyhed på hjemmesiden. Alternativ BCC.
Der var flertal flertal for at modtage e-mails med nyheder.
7. Indkomne forslag fra foreningens medlemmer, jf. § 6 stk. 4.
Ingen indkomne forslag modtaget.
8. Kontingent fastsættelse.
1. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
Der var enighed om at fastsætte kontingentet på 200 kr. igen ligesom 2013.
Det blev drøftet, at vi kan opstille containere eller andet til fællesskabet én eller to gange årligt. Blandt andet derfor kan det være fint at have lidt ekstra på bankkontoen.
9. Valg af ny bestyrelse, jf. § 4 stk. 3, på valg er
i.Silja Bjåstad (modtager genvalg)
ii.Claus Hansen (modtager genvalg)
iii.Ann May Skouw Valeur (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlemmerne modtog genvalg.
10.Valg af suppleant, jf. § 4, stk. 1, på valg er
i.Sandie Olsen (modtager genvalg)
Suppleant Sandie Olsen modtog genvalg.
11.Valg af revisor, på valg er
i.Charlotte Starostka
Revisor Charlotte Starostka modtog genvalg.
12.Eventuelt
a. Gadefest
Gadefest fastsat til den 16. august.
Solveig er med i festudvalget – Annette meldte sig. Silja hjælper også til.
b. Mailadresser
Mailadresser opdateres, så vi kan indkalde til GF på mail.
c. Dalumdagen
Kjeld informerede. Dalumdagen Grundlovsdag 5. juni kl. 10-15 med handelsgade omkring Dalumvej et sted, boder og show, kultur, ’et stort navn’, etniske specialiteter, lokale kunstnere, aktiviteter fra div. skoler og klubber.
Idé-møde 31. marts kl. 17 – om idéer til å-stien og hvordan de kan præsenteres på Dalumdagen.
12. juni – møde med bearbejdning af de drøftelser, der har været om å-stien.
Nogle fra bestyrelsen vil gerne deltage.
Kjeld erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

 

Formandens beretning

Ad. pkt. 1.
Velkomst GF
En særlig velkomst til gadens nye beboer på Fruens Bøge Alle 8A.
Praktisk – Lokaler Kent Grill – TAK.
Foreningen invitere på kaffe og the. Øl, vand, kage mv. kan købes i kiosken.
Ad. pkt. 2.
Foreslår Kjeld som dirigent, herefter overtager Kjeld.
Ad. pkt. 4.
Formandens beretning 2013.
Gadeforeningen blev stiftet den 29. maj 2013. På første bestyrelsesmøde (12.06) konstituerede bestyrelsen sig og fik valgt en formand AMV, næstformand KSH, kasserer CH, sekretær SB, og webmaster SN. Bestyrelsen suppleres med en suppleant Sandie og en revisor Charlotte.
I dag er vi 32 medlemmer ud af 41 mulige. Det er en stor opbakning som vidner om en positiv tilgang til vores gadeforening og ift. bestyrelsesarbejdet giver det anledning til at yde noget ekstra.
På den stiftende generalforsamling fremkom der forslag til bestyrelsens fremtidige arbejde på følgende områder:
Fællesskab
Forskønnelse og vedligeholdelse
Containere til haveaffald
Talerør til Kommunen
Åbenhed og dialog
Fællesture
Parkeringsforhold
Bevågenhed på Dalum Papir
Og hvilke bolde har vi så grebet og hvad har vi ydet:
-Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder
Referater er tilgængelige på vores hjemmeside
-Vi har haft fokus på at etablere os som forening
Designet vores hjemmeside ”Fru Gurli” (som Shila vil fortælle mere om senere)
Mailadresse ”info@frugurli.dk
CVR-nr. reg. som Frivillig forening i Erhvervs og selskabsstyrelsen
Herunder en lovpligtig postkasse til Digital Post fra det offentlige.
Konto i pengeinstitut, som tillige fungere som NEM-konto
Kontaktede den lokale Middelfart Sparekasse på Dalumvej som takkede nej m.m. en fra bestyrelsen overflyttes som ny kunde. Så kontaktede vi Danske Bank, Nordea og Nykredit. Bedste bud kom fra Nykredit som kunne bidrage med en indlånsrente på 0,125 %.
Kasserer og formand hæve adgang og revisor kiggeadgang.
Vi har opkrævet kontingent for 2013
-Vi har rettet henvendelse til Odense Kommune Natur, Miljø og Trafik, ift. at få trimmet gaden og fortov til standard
Få skæve fliser rettet op (særligt ud for Fruens Bøge Alle 10)
Få lagt manglende fliser (fra Fruens Bøge Alle 16-18)
Få lukket de store huller i vejen (ud fro Fruens Bøge Alle 24)
Få sikret kærlighedsstien som stille sti. Benyttes flittigt af mountain-bikere. Med forhindring kunne hastigheden nedsættes
Få plantet grønt/træer på udvalgte arealer dels som forskønnelse, men også i høj grad for at begrænse hastigheden
Få skiltet med stille vej / legende børn
Få sikret/afhjulpet parkeringsproblemer ved arrangementer på Engen
Der er rettet fliser ud for nr. 10 og lukket hullet ud for nr 24. Om det er bestyrelsens fortjeneste eller ej, må ligge i det uvisse.
-Bestyrelsen har efterfølgende rykket Odense Kommune og afventer en tilbagemelding.
Bestyrelsen vil arbejde videre ift. nævnte tiltag i 2014.
-Der er etableret en løbeklub, hvor der er mulighed for at sige godmorgen til din nabo onsdage kl. 5.45. Mere om det senere v/Silja
-Bestyrelsen har deltaget i diverse møder arrangeret af vældfærdsudvalget.
Mhp afklaring af mulighederne for etablering af å-sti og rekreative områder langs Odense Å i Dalum. Projektet er fortsat i en afklaringsfase og der indhentes viden som i sidste ende skal danne grundlag for en politisk beslutning om opstart af et konkret å-sti projekt.
Trods det lidt korte år har vi været langt omkring. Jeg syntes vi er lykkedes godt i forhold til generalforsamlingens foreslåede områder og mener at vi har fået skabt et fundament at arbejde videre på for gadeforeningen Fruens Bøge Alle og Gurlis Alle.
Jeg vil slutte min beretning med at takke bestyrelsen for en så absolut fantastisk indsats hver i sær og nogle rigtig hyggelig møder.

Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamling- referat. Bogmærk permalinket.