Bestyrelsesmøde 4 juni 2015

Referat bestyrelsesmødet FruGurli 4. juni 2015

Deltagere: Kjeld, Ditte, Per, Ann May, Claus, Shila

Afbud: Sandie

Pkt. 1. Godkendelse af referatet fra d. 9/4-15 og generalforsamling d 19/3-15

Ann May har enkelte rettelser til begge referater. Herefter blev begge referater godkendt.

Pkt. 2. Information v/formand

Ann May har kontaktet kommunen og regionsrådet vedr. evt. stationslukning på Fyn. Ann May giver tilbagemelding på næste møde.

Vi skal blive bedre til at opdatere hjemmesiden løbende. Det er vigtigt at vi får referater lagt ud så snart de er godkendt.. Det er vigtigt at vi løbende opdaterer informationer. Det er vigtigt at vi hele tiden har korrekte datoer liggende på hjemmesiden.

Invitation til sommerfest er sendt ud på mail og ligger på hjemmesiden. Ditte aftaler med Susanne (n) at den deles ud i postkasserne til dem der ikke har mail.

Det besluttes: der laves en velkomstpakke til nye husejere på vejen. Pakken skal indeholde: vedtægterne, sidste referat fra generalforsamling, brev der byder velkommen, samt en flaske til 100 kr. Det er formandens ansvar at velkomstpakken afleveres. Samtidig skaffer formanden de nye beboeres mailadresser. Der skal gives pakke til Fruens Bøge Alle nr. 2 og Fruens Bøge Alle nr. 24.

Pkt. 3. Bordet rundt.

Kontingent:

3/6-15 var der 10 der havde betalt kontingent via bank, og 2 der har betalt kontant. Beslutning af procedure for opkrævning og påmindelse af kontingent: Når der afholdes generalforsamling udsendes der indkaldelse til alle på vejene. Dem der aktivt har frabedt sig at være med i foreningen, skal ikke modtage en opkrævning af betaling af kontingent. Når datoen for indbetaling af kontingent er overskredet udsendes der en påmindelse til de husstande der var indmeldt i foreningen året forinden.

Telt:

Teltet er blevet tjekket igennem. 6 af teltstængerne er bøjet og det vil formentligt blive omkring 1000 kr. at reparere dem. Teltdugen er revnet og er lappet med gaffatape. Det er uvist hvor længe det kan holde.

Et nyt telt vil koste omkring 3000 kr. Vi kan købe et telt magen til det gamle, således at vi kan bruge de gamle stænger som reserve. Ann May indkøber et nyt telt.

Odense Å-sti og Dalum papirfabrik:

Vi afventer stadig nyt fra kommunen. Kommunen vil lave et kommuneplanforslag. Der er høring i sidste halvår af 2015.

Ideer til Dalumdag:

Dalumdag er den 20. juni. Senest 5. juni skal der indsendes forslag. Der er ikke indkommet nogle forslag, så vores forening indsender ikke forslag.

Input til kommunen (pkt. 6.4 fra GF referat):

Kjeld kontakter vandselskabet.

Åben mailliste:

Der er sendt skrivelse ud. Vi afventer tilsagn fra medlemmer.

Street Zumba:

Pga. manglende tilslutning blev det ikke afholdt.

Nyhedsbrev:

Punktet overføres til næste bestyrelsesmøde.

Hjertestarter:

Ditte sender igen noter vedrørende hjertestarter til Shila. Der tilskrives at bestyrelsen arbejder videre med det.

Til generalforsamlingen skal vi have undersøgt sagen nærmere: pris, tilskud, krav for opsætning, krav om offentlighed.

Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 4. Nabohjælp.

For at komme i betragtning til et skilt med nabohjælp, skal der være en gruppe af mennesker der er tilmeldt nabohjælp. Herudover skal det godkendes i Teknik og Miljøforvaltningen. Der skal søges 2/9-15. kl. 9. Det besluttes at der ikke ansøges om nogle skilte. Punktet overgår til gruppen af forskønnelse.

Pkt. 5. Nye initiativer og forslag fra GF.

Der lægges op til at vi alle bruger facebook som en indbyrdes byttecentral/salgsside. Der skrives på hjemmesiden at vi opfordrer alle til at finde FruGurli på facebook.

Forslag: et julearrangement i spejderhytten. Uformelt, med sang, gløgg og æbleskiver. Ditte undersøger om vi kan være i spejderhytten den 13. eller 20. december. Næste møde beslutter vi hvilken dato vi vil afholde noget.

Pkt. 6. Evt.

Kiggeadgang til tidligere revisor annulleres

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder- referat. Bogmærk permalinket.