Bestyrelsesmøde 9 februar 2017

Referat fra bestyrelsesmøde vedr. Fru Gurli torsdag d. 9. Februar
Afbud: Ditte og Kjeld

Pkt. 1 Godkendelse af referater fra:
Referater fra den 22. september og 8. december blev godkendt med enkelte rettelser.

Pkt. 2 Information v/ formand.
Fotografering af bestyrelsesmedlemmer sker på generalforsamlingen i marts 2017.
Nytårsløb blev en succes, mellem 30-40 deltog. Arrangementet gentages.

Der blev udkastet ideer om, at foreningen skulle have eget logo og få lavet trøjer. Der laves en logo konkurrence. Orientering om oplæg til konkurrencen fremsættes på generalforsamlingen. Formanden udarbejder et samlet konkurrenceoplæg.

Tilbud om logokuglepenner er fremsendt til formanden. Tilbuddet videregives til den nye bestyrelse.

Generalforsamlingen den 16. marts 2017 er aftalt hos hos “Den Smilende Kok”.

Forslag til ændring af foreningens vedtægter sættes først på generalforsamlingens dagsorden efter fornyet kontakt til præsten.

Ti gode råd vedr. snerydning sættes på foreningens hjemmeside.

Pkt. 3 Bordet rundt/ opsamling fra siden sidst.
Shila: Intet
Ditte: intet
Ib: Ib gav en orientering om tilbagemelding fra Odense kommune vedr. vores
ønsker om 1) god skiltning ved større arrangementer på Engen 2) Forskønnelse af Fruens Bøge Alle 3) Skiltning af Kærlighedsstien og 4) Etablering af fortov. Bestyrelsen forslår generalforsamlingen at der i samarbejde med Odense kommune udarbejdes en forskønnelsesplan for Fruens Bøge Alle med beplantning. I bekræftende fald lægger bestyrelse op til, at der nedsættes en projektgruppe. Fra bestyrelse side deltager Ann May, Per og Ib. Når der er udarbejdet et færdigt projekt indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.
Ib orienterer om dette på generalforsamlingen.
Per: Økonomisk status: Kassebeholdningen er pt. 20000 kr og vi har pt 35 husstande repræsenteret i foreningen. Per fremlægger regnskabet på generalforsamlingen.

Pkt. 4. Generalforsamling d. 16. Marts.
Generalforsamlingen indvarsles senest d. 15. Februar, formanden laver indkaldelsen. Indkaldelsen omdeles.

Pkt. 5. Evt.
Opråb om at delagtiggøre vejens øvrige beboere om gode oplevelsesmuligheder.

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder- referat. Bogmærk permalinket.