Generalforsamling 16 marts 2017

Referat af ordinær generalforsamling i Gadeforeningen Fruens Bøge
Allé og Gurlis Allé torsdag den 16. marts 2017. Kl. 19:00 på ”Café Den
Smilende Kok”.
Til stede:
Bestyrelsen: Ann May, Kjeld, Per, Shila, Ib og Ditte.
Medlemmerne: FB4, FB7, FB11, FB13, FB21, FB24, FB27, FB29, FB31, FB37, FB41, GA1, GA2,
GA3, GA5.
Øvrige: Præstegården.
1. Velkomst v/bestyrelsesformand
Ann May bød velkommen
2. Valg af dirigent
Kjeld blev valgt.
3. Valg af referent
Ditte blev valgt
4. Bestyrelsesformandens beretning
Præsentation af bestyrelsen som den er sammensat i 2016:
Revisor: Claus Hansen
Suppleant: Ib Christensen
Webmaster: Shila Nielsen
Sekretær: Ditte Bacher Kristensen
Kasserer: Per Jensen
Næstformand: Kjeld Sandby
Bestyrelsesformand: Ann May Skouw Valeur

Foreningen er 4 år og tegnes af 35 medlemmer ud af 41 mulige. Det er bestyrelsens mål, at
arbejde i fællesskabets interesse, i forhold til hvad der rør sig i om omkring os.
Bestyrelsen har i det forgangne år, afholdt 5 bestyrelsesmøder og de respektive referater er
tilgængelige på hjemmesiden ”Fru Gurli”.
Bestyrelsens og foreningens aktiviteter 2016
Bestyrelsen har fortsat det gode arbejde og er kommet tættere på en afklaring af
forskønnelsesprojektet. Jf. dagsordenen pkt. 6.
Accept af skiltning af Kærlighedsstien fra Odense Kommune. Vigtigt at fastholde det
positive budskab, og så er stien bare så hyggelig.
Vi har fået nye naboer på Fruens Bøge Alle 10, Pia og Klaus. Bestyrelsen overbragte en
velkomstpakke med informationer om Gadeforeningen, samt en flaske vin.
Vi har fået en aftale med Anders W Bertelsen om rundvisning i området, i april 2017.
Vi har modtaget en forespørgsel fra Dalum Præstegård om medlemskab. Bestyrelsen er
positiv stemt, men jf. vedtægterne skal dette besluttes på Generalforsamlingen, hvorfor pkt.
er sat på dagsordenen. Præstegården er inviteret med til Generalforsamlingen.
Foreningen arbejder på at få eget logo. Konkurrence iværksættes og deadline for
fremsendelse af forslag er den 15. Maj 2017. Forslag kan afleveres til et bestyrelsesmedlem
eller sendes til ”Fru Gurli”.

Afholdt sommerfest: Med festlige musikalske indslag
Afholdt julearrangement: Med fællessang akk. af Kjeld
Tiltag til første Havevandring i sommer 2017
Afholdt nytårsløb: Det var første gang der blev holdt nytårsløb. 3 distancer og et gå hold.
Rigtig godt arrangement og godt initiativ fra Shila og Solveig. Tilslutning omkring 40. Kl.
12.00 blev der skålet og ønsket godt nytår.

Udviklingen i forhold i vores nærmiljø
Fruens Bøge Station, ift. Trafikstyrelsens forslag af 2014
Odense Å-projekt
Bestyrelsen har fået respons på foreningens indsigelse, i forhold til forslag om, at Dalum
Papirfabrik omdannes til ca 800 boliger i lavt bebyggelse.
Til- og frakørselsvejen Fruens Bøge Alle og Kirkevejen skaber trafikale udfordringer.
Bestyrelsen vil støtte præst og menighedsrådet ift. Kontakt til Odense Kommune om bedre
skiltning og sikring.

Bestyrelsen kontakter Skovalleens bestyrelse for en positiv dialog ift. uhensigtsmæssig
placering af containere
Foreningen investeringer
Der har ikke været de store indkøb i 2016.
Bestyrelsen har dog vedtaget at der skal indkøbes lyskæder samt to ekstra 3×3 pavilloner.
Vores nuværende telt var lige det mindste ved sommerfesten 2016. Pavillonerne er ikke
indkøbt endnu.

Investering i nyt logo til foreningen
Foreningens telt har været udlånt 2 gange og udlån kan aftales med Ann May.
Uden at vi skal blive selvfede, så får vores gadeforening rigtig mange rosende ord med på
vejen. Foreningen er et godt aktiv til et bedre naboskab.
Jeg vil slutte formandens beretning 2016 med at takke bestyrelsen for en fantastisk indsats
hver i sær og nogle super hyggelige bestyrelsesmøder.

5. Godkendelse af årsregnskab, gennemgang v / Per Jensen
Regnskabet var ikke underskrevet af kasserer og revisor i den udelte indkaldelse. Dette er
regnskabet blevet efterfølgende og det blev fremvist på generalforsamlingen.
Der har ikke været mange udgifter i 2016.
Der var ingen øvrige bemærkninger til regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.

6. Bestyrelsens information og forslag
Kommuneplan Dalum område / å-sti projekt v / Kjeld
Bestyrelsens høringssvar indholdt primært en opmærksomhed på at vi ønsker bevarelse af
grønne arealer og at der dermed ikke bliver bygget for meget. Bestyrelsen foreslog i
høringssvaret at den grønne korridor som kommunen har fastlagt til 40 meter, bliver større.
Dette vil kommunen tage i betragtning. I kommuneplanen var der en usikkerhed om hvornår
bebyggelsen på området ville påbegynde. Dette er der efterfølgende kommet mere
information om. Den sydlige del bygges i 2016-2019. Den nordlige del ventes der med,
indtil kraftvarmeværket nedlægges. Hvornår det nedlægges er der usikkerhed omkring, men
muligvis om ca. 10 år. Helhedsplanen for området forventes udmeldt inden sommerferien.
Her vil de lokale beboere kunne give sit besyv til planen. Bestyrelsen har lovet at tage
stilling til helhedsplanen.
Anders W. Bertelsen, den 30. april 2017, kl. 14-16 v / Kjeld
Gadeforeningen inviterer til kvartervandring v. Anders W. Bertelsen. Kvartervandringen vil
omhandle Dalum Papirfabrik, Fruens Bøge Skov, samt hvad Anders W. Bertelsen ved om
vores kvarter. Kvartervandringen vil både have et historisk perspektiv og et fremadrettet
perspektiv. Blandt de fremmødte var der stor opbakning til arrangementet. Blandt de var
fremmødte var der et ønske om at Anders W. Bertelsen også vil fortælle om udviklingen af
vores kvarter, samt om cykelbanen ved Fruens Bøge Skov. Dette vil bestyrelsen videregive
til Anders W. Bertelsen.
Mødested for kvartervandringen er endnu ikke fastlagt. Dette udmeldes senere.
Forskønnelse mv., tilbagemelding fra Odense Kommune v / Ib
Gadeforeningen har i forbindelse med forskønnelse af vejen fået en fast kontaktperson i
kommunen, Susanne Grøn Christiansen. Kommunen er positivt stemt overfor at opstille et
skilt med ”Kærlighedsstien” på stien fra Gurlis Alle over til Præstegården. For at skiltet kan
opsættes skal det godkendes af Præstegården. Den 20. december er der sendt forespørgsel til
Præstegården, denne har Præstegården dog ikke modtaget. Ib vil tage ny kontakt til
kommunen vedr. skiltet.
Skiltning ved større arrangementer v / Ib
Det er især ved DHL-stafet er der er mange biler der parkerer på vores veje. Ved hvert
arrangement er det politiet der skal udføre skiltningsplanen. Hvis nogle oplever et
arrangement hvor der er et stort problem med biler, kan man rette henvendelse til bestyrelsen
eller selv tage direkte kontakt til politiet.
Næste tiltag i forskønnelsesprocessen v / Ib
Bestyrelsen har rettet henvendelse til kommunen vedr. mulighed for at kommunen vil
etablere ensartede fortove på vejen. I år har kommunen ikke penge i deres budget.
Bestyrelsen retter henvendelse til kommunen igen til næste budgetår
Bestyrelsen har rettet henvendelse til kommunen vedr. generel forskønnelse af vores vej.
Kommunen har meldt tilbage at vi kan få hjælp til at få udarbejdet en forskønnelsesplan,
men kommunen har umiddelbart ikke mange økonomiske midler til forskønnelse.
Bestyrelsen foreslår at der nedsættes en projektgruppe der sammen med kontaktpersonen i
kommunen laver et konkret forslag. Der lægges op til at forslaget primært indeholder
beplantning. Når projektgruppen har udarbejdet et forslag indkaldes til et ekstraordinært
møde hvor planen og økonomien gennemgås. Til projektgruppen blev valgt: Ann May,
Charlotte, Ib, Per og nr. 11. Ib indkalder til det første møde i projektgruppen, inden mødet
med kontaktpersonen.
Fruens Bøge Station, status v / AMV
Bestyrelsen har rettet henvendelse til Rune Stig fra kommunen, for at undersøge
trafikstyrelsens planer med Fruens Bøge Station. Der er fortsat ikke noget nyt.
Logo / konkurrence / løbebluse v / AMV
Der opstartes en konkurrence om et logo til gadeforeningen. Logoet kan evt. bruges til en
løbetrøje. Foreningen vil gerne bidrage med økonomien til at få logoet udarbejdet.
Rammer for konkurrencen:
Logoet må ikke være for detaljeret, da det efterfølgende skal kunne opsættes grafisk
”Gadeforeningen Fru Gurli” eller ”Fru Gurli” skal indgå i logoet.
Deadline for indsendelse af forslag er den 15. maj til et af bestyrelsesmedlemmerne eller på
info@frugurli.dk
Dommerne er bestyrelsesmedlemmerne.
Der udloddes en kæmpe stor pose slik hvis et barn vinder, og en god flaske vin hvis en
voksen vinder.
Hjemmeside v / SN
På gadeforeningens hjemmeside www.frugurli.dk ligger referater fra bestyrelsesmøder og
generalforsamlinger. På hjemmesiden ses også en side med aktiviteter. Her lægges løbende
nyt ind. På generalforsamlingen blev der indsamlet mailadresser på de fremmødte.

7. Indkomne forslag fra foreningens medlemmer, jf. § 6 stk. 4:
Henvendelse fra Dalum Præstegård
Der er kommet henvendelse fra Dalum Præstegård vedr. anmodning om medlemskab af
Gadeforeningen. Bestyrelsen er positivt stemt for at Præstegården kan blive medlem af
Gadeforeningen. Bestyrelsen kan godt se sammenhængen mellem vores gader og
præstegården, via kærlighedstien. Præstegården har ikke rigtig andre naboer. Præstegården
ligger på Dalumvej, men så langt tilbage at de ikke har noget socialt sammen med andre på
Dalumvej.
Præstegården er interesseret i at deltage i det sociale samvær samt interesseret i at vi kan stå
sammen om det der sker i vores lokalområde.
Jvf. Gadeforeningens vedtægter skal der stemmes om, om Præstegården kan blive medlem
af gadeforeningen. Det blev enstemmigt vedtaget at Præstegården tilføjes. Velkommen til!
Havevandring
Der blev foreslået et nyt arrangement i gadeforeningen, havevandring. Alle interesserede
mødes i en bestemt have, hvor der bliver serveret kaffe og der vil være mulighed for at give
hinanden gode råd, dele stauder med hinanden og anden uformel snak. Første havevandring
bliver hos Kjeld. Kjeld udsender pr. mail en invitation til første arrangement.

8. Kontingent fastsættelse
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, kr. 200,00. Dette blev vedtaget.

9. Valg af ny bestyrelse, jf. § 4 stk. 3, på valg er
Kjeld Sandby (modtager genvalg)
Shila Nielsen (modtager genvalg)
Begge blev valgt.

10. Valg af suppleant, jf. § 4, stk. 1, på valg er
Ib Christensen (modtager genvalg)
Ib blev valgt.

11. Valg af revisor, på valg er
Claus Hansen (modtager genvalg)
Claus blev valgt

12. Eventuelt
Der blev fastsat nyt festudvalg til gadefesten, den 19. august 2017. Festudvalget blev Shila
og Ann May.
Det opfordres til at man på foreningens facebookside skriver når der er sociale
arrangementer i vores område eller generelt i byen, hvor man kan deltage sammen,

Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamling- referat. Bogmærk permalinket.